Revízia plynových rozvodov

Správa o odbornej prehliadke a skúške plynového zariadenia (PZ)

Podľa §16, zákona č. 124/2006 Z. z., vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. a SÚBP č. 86/78 Zb.

Druh zariadenia: "B - g > rozvod plynu a potrubné vedenie "B - h > zariadenia na spaľovanie plynov

Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonanie odborných skúšok v súlade s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 

0,00 €

Kontakt - Objednávka    CENA DOHODOU